ZAPAMI�TAJ

Organizacja, pierwsze przygotowania i planowanie powinni�my zacz�� minimum 6 tygodni przed planowan� dat� przeprowadzki

Podstawienie wynaj�tego samochodu powinno by� precyzyjnie ustalone. D�u�sze oczekiwanie samochodu mo�e podnie�� cen�

Ze wzgl�du na konstrukcj� agregatu ch�odz�cego, lod�wki i zamra�arki przewozimy zawsze w pozycji pionowej

Naczeln� zasad� jest takie rozlokowanie baga�y w samochodzie, aby w pierwszej kolejno�ci wnosi� do meble i mocowa� je do korpusu skrzyni �adunkowej. Pozosta�� powierzchni� wype�niamy kartonami, kt�re tak uk�adamy, aby najci�sze stanowi�y podstaw�

Firmy zazwyczaj proponuj� trzy warianty przenosin; kompleksowe, przew�z i wniesienie lub spakowanie i rozpakowanie
 
Wyb�r odpowiedniej firmy

Wyb�r odpowiedniej firmy wymaga przemy�le� i konsultacji ze znajomymi, kt�rzy znaj� us�ugi danej firmy. Je�li nie mamy znajomych, kt�rzy si� przeprowadzali, zawsze mo�emy poszuka� ofert w Internecie lub te� ksi��ce telefonicznej. Wybieraj�c tak� firm�, nale�y zwr�ci� uwag� na jej tradycje, na to ile lat istnieje na rynku, na jej referencje i ilo�� klient�w, kt�rych posiada�a. Zdaniem specjalist�w bezpieczniej jest wybiera� wi�ksze firmy, znane na lokalnym rynku. Ma�e s� co prawda ta�sze, ale nie zatrudniaj� zazwyczaj ludzi na sta�e. Cz�sto wi�c si� zdarza w sezonie przeprowadzkowym, �e naszymi rzeczami b�d� si� opiekowa� ludzie zatrudnieni na chwil�, z ulicy.