ZAPAMI�TAJ

Organizacja, pierwsze przygotowania i planowanie powinni�my zacz�� minimum 6 tygodni przed planowan� dat� przeprowadzki

Podstawienie wynaj�tego samochodu powinno by� precyzyjnie ustalone. D�u�sze oczekiwanie samochodu mo�e podnie�� cen�

Ze wzgl�du na konstrukcj� agregatu ch�odz�cego, lod�wki i zamra�arki przewozimy zawsze w pozycji pionowej

Naczeln� zasad� jest takie rozlokowanie baga�y w samochodzie, aby w pierwszej kolejno�ci wnosi� do meble i mocowa� je do korpusu skrzyni �adunkowej. Pozosta�� powierzchni� wype�niamy kartonami, kt�re tak uk�adamy, aby najci�sze stanowi�y podstaw�

Firmy zazwyczaj proponuj� trzy warianty przenosin; kompleksowe, przew�z i wniesienie lub spakowanie i rozpakowanie
 
W budowie