ZAPAMI�TAJ

Organizacja, pierwsze przygotowania i planowanie powinni�my zacz�� minimum 6 tygodni przed planowan� dat� przeprowadzki

Podstawienie wynaj�tego samochodu powinno by� precyzyjnie ustalone. D�u�sze oczekiwanie samochodu mo�e podnie�� cen�

Ze wzgl�du na konstrukcj� agregatu ch�odz�cego, lod�wki i zamra�arki przewozimy zawsze w pozycji pionowej

Naczeln� zasad� jest takie rozlokowanie baga�y w samochodzie, aby w pierwszej kolejno�ci wnosi� do meble i mocowa� je do korpusu skrzyni �adunkowej. Pozosta�� powierzchni� wype�niamy kartonami, kt�re tak uk�adamy, aby najci�sze stanowi�y podstaw�

Firmy zazwyczaj proponuj� trzy warianty przenosin; kompleksowe, przew�z i wniesienie lub spakowanie i rozpakowanie
 
Pakowanie

Sprz�t komputerowy. Przede wszystkim nale�y zrobi� kopi� bezpiecze�stwa wszystkich wa�nych informacji znajduj�cych si� na naszym dysku. Troch� wysi�ku przed przeprowadzk� pozwoli unikn�� niemi�ego rozczarowania po jej wykonaniu. Przy zabezpieczaniu monitora najistotniejszym elementem do os�oni�cia jest kineskop. W celu dok�adnego jej zabezpieczenia najlepiej pos�u�y� si� materia�em izoluj�cym, os�aniaj�c powierzchni� kineskopu. Nale�y od��czy� wszelkie cz�ci, kt�re ze wzgl�du na odstawanie od w�a�ciwej bry�y monitora mog� ulec z�amaniu. W przypadku drukarki laserowej powinni�my usun�� pojemnik z tonerem, kt�ry mo�e rozsypa� si� wewn�trz drukarki. W drukarce ig�owej powinni�my pami�ta� o ochronie g�owicy, kt�r� mo�emy zabezpieczy� wk�adaj�c pod ni� kawa�ek czystego papieru.