ZAPAMI�TAJ

Organizacja, pierwsze przygotowania i planowanie powinni�my zacz�� minimum 6 tygodni przed planowan� dat� przeprowadzki

Podstawienie wynaj�tego samochodu powinno by� precyzyjnie ustalone. D�u�sze oczekiwanie samochodu mo�e podnie�� cen�

Ze wzgl�du na konstrukcj� agregatu ch�odz�cego, lod�wki i zamra�arki przewozimy zawsze w pozycji pionowej

Naczeln� zasad� jest takie rozlokowanie baga�y w samochodzie, aby w pierwszej kolejno�ci wnosi� do meble i mocowa� je do korpusu skrzyni �adunkowej. Pozosta�� powierzchni� wype�niamy kartonami, kt�re tak uk�adamy, aby najci�sze stanowi�y podstaw�

Firmy zazwyczaj proponuj� trzy warianty przenosin; kompleksowe, przew�z i wniesienie lub spakowanie i rozpakowanie
 
Pakowanie

Nasza spi�arnia domowa, weki, s�oiki, inne produkty spo�ywcze te� oczekuj� na odpowiednie potraktowanie. Warto nad tym si� zastanowi� i tak je posegregowa� aby�my wiedzieli, co gdzie jest i co w pierwszej kolejno�ci rozpakowa� w nowym miejscu. Kuchnia to r�wnie� inne drobiazgi, kt�rych brak w odpowiednim czasie staje si� dotkliw� przeszkod�, a ich nerwowe poszukiwanie w nowym miejscu wywo�a dodatkowe, niepotrzebne stresy. Pami�tajmy, aby kruche kuchenne rzeczy, zastawy, szklanki itp. opakowa� grubo papierem lub foli� p�cherzykow� i ciasno rozlokowa� w kartonie tak, aby podczas transportu nie przemieszcza�y si� wewn�trz.