ZAPAMI�TAJ

Organizacja, pierwsze przygotowania i planowanie powinni�my zacz�� minimum 6 tygodni przed planowan� dat� przeprowadzki

Podstawienie wynaj�tego samochodu powinno by� precyzyjnie ustalone. D�u�sze oczekiwanie samochodu mo�e podnie�� cen�

Ze wzgl�du na konstrukcj� agregatu ch�odz�cego, lod�wki i zamra�arki przewozimy zawsze w pozycji pionowej

Naczeln� zasad� jest takie rozlokowanie baga�y w samochodzie, aby w pierwszej kolejno�ci wnosi� do meble i mocowa� je do korpusu skrzyni �adunkowej. Pozosta�� powierzchni� wype�niamy kartonami, kt�re tak uk�adamy, aby najci�sze stanowi�y podstaw�

Firmy zazwyczaj proponuj� trzy warianty przenosin; kompleksowe, przew�z i wniesienie lub spakowanie i rozpakowanie
 
Pakowanie

Je�d��c w sprawie zaopatrzenia w materia�y przeprowadzkowe, te� po�wi�camy sw�j czas i pieni�dze na przejazdy. Wszelkie sugestie w tym zakresie s� zawsze pomocne. Nie zapomnijmy o dodatkach typu: ta�ma klej�ca, sznurek i naklejki do oznakowania zawarto�ci karton�w. Pami�tajmy, aby nie kierowa� si� zasad�, �e du�e jest najlepsze. Zapakowuj�c np. ksi��ki do du�ego kartonu mo�emy nagle poczu� si� zaskoczeni jego wag�, a przy ich pakowaniu pami�tajmy, aby je uk�ada� w stosach odpowiadaj�cych ich u�o�eniu na p�ce, �atwiej i szybciej uporamy si� z ich roz�adunkiem.